Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  

Inkoop ID BV, Statutair gevestigd te Den Haag: KVK Haaglanden 27301408 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Inkoop ID BV opgestelde aanbiedingen en offertes en tussen haar en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. 
 1. Afwijkende bedingen en overeenkomsten en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Inkoop ID BV zijn aanvaard. 
 1. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 
 1. Indien een bepaling van een aanbieding, offerte of overeenkomst afwijkt van, of strijdig is met, een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de eerstgenoemde bepaling. 

 

Artikel 2 Definities 

2.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 

Detachering: Het door Inkoop ID BV ter beschikking stellen van personen die onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de Opdrachtgever werkzaamheden zullen verrichten. 

ZZP’er: De door Inkoop ID BV bemiddelde Zelfstandige Zonder Personeel. Welke werkzaam is als zelfstandig ondernemer op grond waarvan Opdrachtnemer ten behoeve van Inkoop ID, buiten dienstbetrekking, en niet op enigerlei wijze gedurende de uitvoering van de opdrachten aangemerkt worden een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek met Inkoop ID of haar opdrachtgevers te hebben. 

Personeel: De door Inkoop ID BV voor de uitvoering van de Opdracht in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, welke onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de Opdrachtgever zullen werken en “Personeelslid” betekent een ieder van hen. 

Dienstreis: Het afleggen van een bezoek aan een door de Opdrachtgever aan te wijzen locatie, voor een door Opdrachtgever te bepalen periode en met een door Opdrachtgever te bepalen doel. 

Opdracht: Een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen de Opdrachtgever enerzijds en Inkoop ID BV anderzijds met betrekking tot Detachering of de inhuur van een ZZP’er. 

Opdrachtgever: De (rechts)persoon die de Opdracht geeft, alsmede degene aan wie Inkoop ID BV een aanbod heeft gedaan. 

Werkdagen: Kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden verricht. 

 

Artikel 3 Aanbod 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Inkoop ID BV zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het Personeel(slid) of ZZP’er waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 1. Inkoop ID BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’ (€) exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Inkoop ID BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Inkoop ID BV anders aangeeft. 
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

 

Artikel 4 Duur van de Opdracht 

4.1 De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, dan wel voor de duur van het project, inclusief de eventueel overeen te komen verlengingen tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

4.2 Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand, of de anders overeengekomen opzegtermijn. 

4.3 Het in voormelde artikelleden bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de Opdracht op grond van enige andere bepaling vervat in deze Algemene Voorwaarden. 

4.4 De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd, tenzij anders overeengekomen. 

4.5 In de navolgende gevallen: 

het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht door de wederpartij; 

(voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij; 

staat van faillissement van de wederpartij; 

door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins het verliezen van beschikkingsbevoegdheid over het vermogen van de wederpartij; 

onrechtmatig handelen bij de uitvoering van de Opdracht door de wederpartij; 

kan een partij de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of aanmaning. Indien van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de Opdracht gebruik wordt gemaakt, laat dit onverlet het recht op volledige schadevergoeding te vorderen van de wederpartij. 

4.6 Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Inkoop ID BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 5 Plaats en tijdstippen van het verrichten van de werkzaamheden 

5.1 In de Opdracht zal worden vastgelegd de aard van de werkzaamheden.  

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel, dan wel ZZP’er, toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden die ten behoeve van de Overeenkomst dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel of de ZZP’er in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij Opdrachtgever gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten. 

5.3 Inkoop ID BV verplicht zich haar Personeel op te dragen de ter plekke van de uitvoering geldende huisregels na te leven. 

5.4 Opdrachtgever is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen. Indien het wijzigen van de locatie voor Inkoop ID BV leidt tot aantoonbaar hogere kosten, is Inkoop ID BV gerechtigd vergoeding van deze kosten of wijziging van het tijdschema te verlangen. 

5.5 Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat door Personeel en/of ZZP’ers van Inkoop ID BV Dienstreizen worden gemaakt. De kosten van deze Dienstreizen zullen op de voet van het in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde door Opdrachtgever aan Inkoop ID BV worden vergoed. 

 

Artikel 6 Wijzigen van de Opdracht 

6.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de aard of omvang van de door Personeel van Inkoop ID BV te verrichten werkzaamheden, in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg met en schriftelijke instemming van Inkoop ID BV . Dit in tegenstelling tot Interim werkzaamheden waar de ZZP’er zelfstandig zijn werkzaamheden kan verrichten en in kan delen. 

6.2 Inkoop ID BV zal binnen tien (10) Werkdagen na een in het vorige lid bedoelde wijziging schriftelijk aan Opdrachtgever mededelen welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot het in te zetten Personeelslid, de te verwachten uitbreiding of vermindering van de te besteden uren per Personeelslid en de van toepassing zijnde tarieven. Opdrachtgever is gerechtigd, tot tien (10) Werkdagen na ontvangst van deze specificatie, de wijzigingsopdracht alsnog in te trekken of te modificeren. 

 

Artikel 7 Personeelsaansprakelijkheid 

7.1 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het uitbetalen van loon aan het Personeelslid van Inkoop ID BV noch voor de inhouding en afdracht van de premies ingevolge sociale verzekeringen en loonbelasting. 

7.2 Opdrachtgever is, met uitsluiting van Inkoop ID BV te allen tijde verantwoordelijk voor alle handelingen van het Personeelslid of de ZZP’er en over alle door of mede door dit Personeelslid of de ZZP’er tot stand gebrachte werken. Opdrachtgever vrijwaart Inkoop ID BV voor alle aanspraken en vorderingen van derden verband houdende met enig handelen of nalaten met betrekking tot het tot stand gebracht werk. Inkoop ID BV is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de door Personeelslid of ZZP’er verrichtte werkzaamheden gedurende de tijd dat deze aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor en is steeds verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden in de ruimste zin des woord en zal Inkoop ID BV vrijwaren voor aanspraken in verband met door opdrachtnemer geleden schade. 

7.3 De Opdrachtgever vrijwaart Inkoop ID BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Inkoop ID BV toerekenbaar is. Indien Inkoop ID BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Inkoop ID BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Inkoop ID BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Inkoop ID BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 8 Overige aansprakelijkheid 

8.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichting(en) uit gesloten overeenkomsten, kan de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk gebeuren waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. 

8.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden of te lijden schade. 

8.3 Aansprakelijkheid voor schade uit welke hoofde ook is voor wat betreft Inkoop ID BV beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Inkoop ID BV ten aanzien van de onderhavige kwestie zal worden uitgekeerd. Voorts is de in lid 2 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van Inkoop ID BV in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde ex BTW betreffende de dienstverlening in de twee maanden voorafgaande aan de ingebrekestelling. 

8.4 Het recht op vorderen van schadevergoeding vervalt zes (6) maanden na datum waarop het onderhavige feit zich heeft voorgedaan. 

 

Artikel 9 Prijzen en Tarieven 

9.1 Eventuele bijzondere kosten worden slechts door Inkoop ID BV aan Opdrachtgever in rekening gebracht na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever en op de factuur dan wel afzonderlijk gespecificeerd. 

9.2 Inkoop ID BV zal de diensten uit hoofde van de Opdracht verrichten op basis van nacalculatie. In de Opdracht zijn de van toepassing zijnde uurtarieven opgenomen. Voor overwerk (werktijd buiten 07:00 – 18:00, op zaterdagen, zondagen en nationale vrije (feest-dagen), ploegendienst en stand-by-dienst gelden speciale tarieven c.q. toeslagen op het normale uurtarief. Opdrachtgever zal, voor zover dat in de Opdracht is vastgelegd, aan Inkoop ID BV verschuldigd zijn: 

 1. een bedrag vastgesteld door vermenigvuldiging van het aantal door Inkoop ID BV aantoonbaar bestede uren met de overeengekomen uurtarieven.
 2. de overige, in de Opdracht genoemde kosten.

9.4 De bij het sluiten van de Opdracht overeengekomen prijzen/tarieven zullen telkens per 1 januari van ieder jaar kunnen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan het indexcijfer regelingslonen voor overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

9.5 Indien door additionele wensen van Opdrachtgever de prestaties welke Inkoop ID BV op grond van de Opdracht moet leveren aantoonbaar worden verzwaard, of uitgebreid, is er sprake van wijziging van de opdracht als bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. 

9.6 De in de Opdracht vermelde bedragen worden verhoogd met het ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden geldende percentage omzetbelasting. 

 

Artikel 10 Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden 

10.1 Facturering vindt, tenzij anders is overeengekomen, maandelijks plaats. 

10.2 De facturen van de Inkoop ID BV zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de Opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren (urenstaten), die de Opdrachtgever binden, kosten voor Dienstreizen zullen op de factuur apart gespecificeerd worden. 

10.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige invulling en ondertekening van de tijdverantwoordingsformulieren. 

10.4 Bij verschil tussen een bij Inkoop ID BV ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij de Inkoop ID BV ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de Opdrachtgever het tegendeel kan aantonen. 

10.5 Indien de Opdrachtgever niet aan het gestelde in het tweede lid voldoet, kan Inkoop ID BV besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Inkoop ID BV zal hiertoe niet overgaan zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden. 

10.6 De facturen van Inkoop ID BV dienen door de Opdrachtgever zonder enige opschorting, inhouding, korting of verrekening binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald op de wijze zoals aangegeven op de factuur. 

10.7 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Inkoop ID BV werken voor de Opdrachtgever bevrijdend. Het rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan het Personeel van Inkoop ID BV, of de ZZP’er, door de Opdrachtgever zijn niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Inkoop ID BV niet en leveren geen grond op voor enige schulddelging of verrekening. 

10.8 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Inkoop ID BV moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Inkoop ID BV te berekenen over het te incasseren bedrag, wordt vastgesteld op basis van het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief. 

 

Artikel 11 Facturen 

11.1 Bezwaar ter zake van door Inkoop ID BV aan de Opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen acht (8) dagen na verzendatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan Inkoop ID BV kenbaar te worden gemaakt, na deze termijn vervalt het recht tot het maken van bezwaar tegen de inhoud en/of omvang van de factuur. 

11.2 Het maken van bezwaar schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 

 

Artikel 12 Geheimhouding 

12.1Inkoop ID BV en Opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Opdracht is toegestaan aan derden ter beschikking stellen. 

12.2 Partijen zullen hun Personeel en/of ZZP’ers verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven. 

12.3 Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van een Opdracht melding maken. 

 

Artikel 13 Verzekering 

13.1 Partijen hebben zich adequaat verzekerd en zullen zich adequaat verzekerd houden voor de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid. 

13.2 Partij of Partijen zullen op verzoek de in het vorige lid bedoelde polis(sen) tonen. 

 

Artikel 14 Vervanging Personeel 

14.1 Inkoop ID BV zal Personeelsleden slechts incidenteel en niet dan na vooraf verkregen toestemming van de Opdrachtgever tijdelijk of definitief vervangen. De voor het oorspronkelijk Personeel geldende uurtarieven kunnen uitsluitend in overleg met Opdrachtgever worden verhoogd. Ter bestendiging van de continuïteit zullen gedurende de looptijd van een Opdracht zoveel mogelijk dezelfde perso(o)n(en) door Inkoop ID BV worden ingezet. 

14.2 Inkoop ID BV zal zich naar beste kunnen inzetten om Personeel of ZZP’er, dat/die niet of niet meer in staat is werkzaamheden in de lopende opdracht te verrichten, binnen tien (10) Werkdagen na datum van blijken dat die werkzaamheden niet meer binnen die opdracht kunnen worden verricht te vervangen. Indien Inkoop ID BV hierin niet slaagt is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat tussen partijen recht op schadevergoeding en/of compensatie bestaat. 

14.3 Indien door een Personeelslid of ZZP’er in strijd met de bij Opdrachtgever gebruikelijke huisregels is gehandeld of op enige andere wijzen het vertrouwen van Opdrachtgever is geschonden, is de Opdrachtgever gerechtigd te verlangen dat dit Personeelslid of ZZP’er binnen een in onderling overleg vastgestelde termijn wordt vervangen. 

 

Artikel 15 Overmacht 

15.1 Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan tien (10) Werkdagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen of tekort schiet aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst te voldoen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang na genoemde periode van tien (10) Werkdagen buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. 

15.2 Tijdens het tijdvak waarin sprake is van overmacht kan de niet in overmacht zijnde partij geen aanspraak maken op schadevergoeding en heeft die partij ook geen recht om de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 16 Overname Personeel/ZZP’er 

16.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Inkoop ID BV gedurende de duur van de Opdracht alsmede gedurende een periode van een (1) jaar na beëindiging van de Opdracht, ongeacht de reden van die beëindiging, personeel of ZZP’ers van Inkoop ID BV dat door hem is ingeleend een arbeidsovereenkomst aan te bieden, direct in te huren, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarin anderszins een belang te doen hebben, dan wel het personeel of ZZP’er te bewegen het dienstverband, respectievelijk de overeenkomst van opdracht, met Inkoop ID BV te beëindigen zulks op straffe van een door de Opdrachtgever aan Inkoop ID BV te verbeuren direct opeisbare boete van € 20.000,= (zegge: twintigduizend euro) per overtreding, vermeerderd met een boete van € 500,= (zegge: vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan voor iedere dag dat de overtreding van het in dit lid bepaalde voortduurt, onverminderd het recht van Inkoop ID BV daarnaast volledige vergoeding van de door haar geleden schade te verlangen. 

16.2 Indien een overtreding, als bedoeld in artikel 16.1 van deze algemene voorwaarden, wordt begaan door een cliënt (hetzij direct, hetzij indirect) van opdrachtgever, dan wordt geacht dat deze overtreding is begaan door opdrachtgever zelf en treden de gevolgen in als bedoeld in artikel 16.1 van deze Algemene Voorwaarden. 

16.3 Het is Opdrachtgever wel toegestaan om Personeel van Inkoop ID BV in dienst te nemen als hierover vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Inkoop ID BV en Opdrachtgever. Het overnemen van Personeel kan echter alleen plaatsvinden na een periode van Detachering van 1.600 uur. De hoogte van een eventuele overnamefee bij indiensttreding van Personeel van Inkoop ID BV bij Opdrachtgever, wordt in nader overleg tussen Inkoop ID BV en Opdrachtgever bepaald en dient schriftelijk te zijn vastgelegd. 

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom 

17.1 Inkoop ID BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen 

18.1 Op alle met Inkoop ID BV gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Inkoop ID BV en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Den Haag bevoegd, onverminderd het recht van Inkoop ID BV het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Arrondissementsrechtbank. 

Artikel 19 Slotbepaling 

19.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg hiervan. 

19.2 Inkoop ID BV kan deze voorwaarden in de toekomst steeds wijzigen.