PRIVACYVERKLARING

Inkoop ID BV, gevestigd aan de Parkweg 15-B te Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via info@inkoopid.com.

Persoonsgegevens die Inkoop ID BV verwerkt

Mocht u alleen onze website bezoeken, dan maken wij wel gebruik van cookies maar de gegevens die wij hiermee opslaan, zijn altijd anoniem. Bekijk ons cookiebeleid. We verwerken pas uw persoonsgegevens nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, wanneer u bij ons solliciteert, informatie aanvraagt, downloadt of voor bijvoorbeeld het ontvangen van onze (vacature) nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de gegevens die u achterlaat of de dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres- en contactgegevens
 • Nationaliteit
 • Bemiddelingsgegevens (Zoals, maar niet beperkt tot, informatie uit curriculum vitae, diploma’s, referenties of testresultaten)
 • Alle wettelijk vereiste gegevens en documenten in geval van een arbeidsovereenkomst
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt

Inkoop ID BV verwerkt als verwerkersverantwoordelijke alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting of na toestemming voor de uitvoering van een overeenkomst of contract.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inkoopid.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Inkoop ID BV verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid, tenzij dit noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting of, na toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst of contract.

Met welk doel verwerkt Inkoop ID BV persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling op het gebied van detachering, werving & selectie, interim management, in- en doorleen en advies. Tevens verwerken wij persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en/of om een zakelijke relatie te onderhouden en/of om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven).
 • U, na uw toestemming, voor te kunnen stellen bij onze opdrachtgevers.
 • Om offertes uit te kunnen brengen en hieruit voortvloeiende overeenkomsten die we zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het verzorgen van managementinformatie en rapportages voor in- en externe controles in kader van bijvoorbeeld accountscontrole, controle door de Belastingdienst of ten behoeve van certificeringen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen of wilt afnemen
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten die u eerder heeft afgenomen.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld. Hiervoor kun u altijd afmelden via een link in de mail.

Hoe lang Inkoop ID BV persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kun u contact opnemen met info@inkoopid.com.

Delen van persoonsgegevens door Inkoop ID BV met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners, zoals opdrachtgevers, andere bemiddelingsbureaus, brokers, pensioenfondsen, Arbodiensten, salarisadministratie en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Inkoop ID BV gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. We gebruiken meerdere cookies. Bekijk ons cookiebeleid.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inkoop ID BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inkoopid.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wanneer u heeft verzocht om verwijdering uit ons bestand, kunnen wij (minimale) relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens niet door ons benaderd te worden;

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Inkoop ID BV persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd en waar mogelijk encrypted opgeslagen.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

[Versie 1.0 – mei 2018]

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, dan helpen we u graag!

U kunt ons bereiken via info@inkoopid.com